Kościół p.w. św Jakuba Apostoła w Krzemienicy
Strona Główna
Historia
Duchowieństwo
Zespoły parafialne
EPIDEMIA 2020/2021
Konserwacja zabytku
Kontakt
Cmentarz
Inne zdjęcia
Bierzmowanie 2021
Małżeństwo
GALERIA
Regulaminy
 
 
 
 

Cmentarz Parafialny

W odpowiedzi na liczne prośby parafian o usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu grobów i odwiedzających ich osób, celem uporządkowania cmentarza zarząd podjął się tego zadania. W tym roku dokonano wycinki ośmiu drzew. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia z Urzędu Gminy w Czerniewicach do prac przystąpiła ekipa, posiadająca ku temu uprawnienia. Wobec skomplikowanego usytuowania drzew przyjęto metodę "alpinistyczną", opuszczając na linach ścinane kawałek po kawałku pień i korony drzew. Ze względów bezpiczeństwa zabrania się przebywania w tych miejscach osób postronnych. Efekty ścięcia drzew są stopniowo usuwane. Z powodu dużego stopnia trudności wykowywanych zadań uprasza się wszystkich o ostrożność i wyrozumiałość. Do udzielania jakichkolwiek informacji oraz pomocy uprawniony jest wyłącznie zarząd cmentarza.

W związku z powstałą w ten sposób potrzebą uregulowania powstałych miejsc zarząd informuje, że część grobów ulegnie likwidacji zgodnie z podanym poniżej Regulaminem Cmentarza (§5, ust.3). Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z zarządem cmentarza.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

PLAN CMENTARZA

Legenda:

Zielona strzałka - wejście na cmentarz

Niebieskie kropki - studnie

Żółta kropka - toaleta

Kolor czerwony - nazwy i granice sektorów

Kolor żółty - numery rzymskie rzędów grobów

 

 

REGULAMIN CMENTARZA

 

Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym i zachowania powagi miejsca
oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

§ 1.

Cmentarz jest własnością Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy

§ 2.

 1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła.
 2. Kancelaria cmentarza czynna jest w dni robocze w godzinach od 09.00 do 10.00 od wtorku do czwartku, 17.00-18.00 w piątek; w miesiącach maju i październiku codziennie w dni powszednie po nabożeństwie wieczornym (ok. godz. 17.30); w niedziele, pierwsze piątki miesiąca, święta państwowe i kościelne kancelaria nieczynna.

§ 3.

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 7.00 do godziny 20.00, w pozostałych miesiącach od godziny 8.00 do zmroku.
 2. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§ 4.

 1. Na cmentarzu urządza się groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne
  z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

 1. Na cmentarzu obowiązują opłaty:
 1. za miejsce pod grób ziemny,
 2. za miejsce pod grób murowany,
 3. za miejsce rezerwowane pod grób ziemny,
 4. za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowego,
 5. eksploatacyjna dla grobów murowanych (na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku na cmentarzu),
 6. za zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych.
 1. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza przyjęta przez Radę Parafialną jest dostępna w kancelarii parafialnej.
 2. Opłaty za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat.
  Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.
 3. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
 4. W przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od daty wniesienia opłaty.
  Po tym terminie miejsce pozostaje w dyspozycji zarządu cmentarza.
 5. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok
  lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zostanie zwrócona część wniesionej opłaty za miejsce pod grób w wysokości proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny.
 6. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za okres 20 lat, po raz pierwszy przy opłacaniu miejsca pod grób murowany, a kolejny raz po upływie tego okresu.
 7. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod grób ziemny.
 8. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciu liter, uzupełnieniu spoin itp., po uprzednim zgłoszeniu w zarządzie cmentarza.

§  6.

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego, spoczywającego w tym grobie wg kolejności podanej w art. 10 przywołanej wyżej ustawy.

§ 7.

  1. Groby ziemne, murowane i miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
  2. Zakup miejsca rezerwowanego pod grób dokonuje się wyłącznie celem utworzenia grobu rodzinnego.
  3. Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.
  4. Groby murowane winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od wniesienia opłaty
   za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi ponownie w zarząd cmentarza, a dotychczasowemu dysponentowi zwracane jest 50 % wniesionej przez niego opłaty.
  5. W przypadku zrzeczenia się prawa do grobu zarząd cmentarza wypłaca jego dysponentowi ekwiwalent za poniesione koszty budowy grobu z uwzględnieniem wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę.

§ 8.

 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również  w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. Na nich też ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu.
 2. Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą zgonu.
 3. Na terenie cmentarza zakazuje się:
  1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  2. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
  3. niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  4. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
  5. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
  6. przemieszczania nagrobków,
  7. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
  8. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,
  9. prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,
  10. sadzenia drzew, zbierania owoców, grzybów, roślin, kwiatów, nasion i zniczy,
  11. wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,
  12. wprowadzania zwierząt,
  13. palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.
 4. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac. Nie dotyczy prac określonych w § 5 ust. 9.
 5. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych
  lub ludzkich szczątków.

§ 9.

 1. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza
  lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 2. Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych przez posiadacza
  lub dysponenta grobu jest posiadanie przez niego albo członka jego rodziny uprawnień budowlanych.
 3. Zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń na każdy z nich.
 4. Wydanie zezwolenia należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa
  w § 5. ust. 1 pkt f) niniejszego regulaminu.
 5. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:
  1. przez 10 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku,
  2. przez 40 dni kalendarzowych na prace przy grobie murowanym.
 6. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
 7. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych
  do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 8. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych
  w wyniku wykonywania prac.
 9. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować
  z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Może odbywać się wyłącznie od godziny 8.00
  do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 10. O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować zarząd cmentarza. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na cmentarzu.
 11. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów, jak również osób oraz przewożonych
  i przenoszonych materiałów oraz sprzętu.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 oraz Synodu Diecezji Łowickiej.