Kościół p.w. św Jakuba Apostoła w Krzemienicy
Strona Główna
Historia
Duchowieństwo
Zespoły parafialne
EPIDEMIA 2020/2021
Konserwacja zabytku
Kontakt
Cmentarz
Inne zdjęcia
Bierzmowanie 2023
Małżeństwo
GALERIA
Regulaminy
 
 
 
 

Bierzmowanie termin 19 października 2021 godz 18.00

Wymagania: nazwisko imię; wybrane przez siebie IMIĘ do bierzmowania; metryka chrztu św.; nażwisko i imię świadka do bierzmowania; potwierdzenie uczęszczania na lekcje religii od katechety: zdanie egzaminu; spowiedź święta; odświętny strój

EGZAMIN 9 październik po różańcu. Weź długopis - musisz już wybrać imię do bierzmowania oraz nazwisko i imię świadka

Pytania do egzaminu przed bierzmowaniem

 

Co to są sakramenty?

To znaki lub sposób przekazania łaski Bożej, ustanowione przez Chrystusa zgodnie z wiarą.

 

Wymień sakramenty święte:

1.chrzest 2.bierzmowanie 3.Eucharystia 4. pokuta 5. namaszczenie chorych 6.kapłaństwo 7. małżeństwo

 

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego to:

chrzest, bierzmowanie i Eucharystia.

 

Które sakramenty przyjmuje się tylko raz?

Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo

 

Co to jest chrzest?

To sakrament, który gładzi grzech pierworodny, włącza do Kościoła i otwiera drogę do innych sakramentów.

 

Co to jest bierzmowanie?

To sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Jest ono dopełnieniem chrztu św.

 

Kto i w jaki sposób udziela sakramentu bierzmowania?

Biskup lub wyznaczony przez niego kapłan przez namaszczenie krzyżmem czoła z nałożeniem ręki i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

 

Co to jest krzyżmo święte?

To olej z oliwek z domieszką balsamu poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek na Mszy Krzyżma Świętego w katedrze,

 

Jakie są skutki bierzmowania?

Pomnożenie w nas życia Bożego, silniejsze zjednoczenie z Chrystusem, udzielenie mocy do apostołowania, pomnożenie siedmiu darów, wyciśnięcie na duszy niezatartego znamienia dojrzałego chrześcijanina

 

Co sprawiają Dary Ducha Świętego?

Dary te oświecają rozum (dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności) oraz umacniają wolę (dar męstwa, dar pobożności, dar bojaźni Bożej).

 

Co daje dar mądrości?

Pomaga odróżnić dobro od zła.

 

Co daje dar rozumu?

Pomaga odróżnić prawdę od fałszu

 

Co daje dar rady?

Pomaga wybierać dobro

 

Co daje dar umiejętności?

Pomaga wybrać lepszą drogę do Boga

 

Co daje dar męstwa?

Pomaga świadczyć o Chrystusie

 

Co daje dar pobożności?

Pomaga wypełniać wolę Bożą

 

Co daje dar bojażni Bożej?

Pomaga unikać grzechu

 

Co to znaczy apostołować?

Troszczyć się o zbawienie swoje i innych (przez dobry przykład, modlitwę, dobre uczynki, cierpienie) oraz być dojrzałym chrześcijaninem.

 

W jakiej potrójnej misji Chrystusa uczestniczy chrześcijanin?

w kapłańskiej (wielbi Boga i pomaga innym do zbawienia), - w prorockiej (głosi wiarę słowem i przykładem), - w królewskiej (pełni dobre uczynki i walczy ze złem)

 

Czy sakramentu namaszczenia chorych udziela się zmarłym?

nie

 

Kto jest Jedynym i Najwyższym Kapłanem?

Jezus Chrystus

 

Jakie są rodzaje kapłaństwa w Kościele?

Kapłaństwo hierarchiczne (biskup, kapłan, diakon) i kapłaństwo wiernych (wszyscy ochrzczeni).

 

Co to jest sakrament kapłaństwa?

To sakrament, w którym kapłan otrzymuje władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów i sprawowania innych sakramentów św. oraz głoszenia słowa Bożego.

 

Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa?

W Wielki Czwartek, kiedy polecił: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

 

Kto ustanowił małżeństwo?

Małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę, a Jezus Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu.

 

Co ślubują małżonkowie w sakramencie małżeństwa?

Ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci.

 

Jaki jest cel małżeństwa?

Współpraca z Bogiem w przekazywaniu życia.

 

Do czego są zobowiązani małżonkowie?

Do życia we wzajemnej miłości, wierności i uczciwości, do religijnego wychowania dzieci i za wzajemne zbawienie.

 

Kto może zawrzeć sakrament małżeństwa?

Mężczyzna i kobieta, którzy mają ponad 18 lat, nie są blisko spokrewnieni, są stanu wolnego, nie zatajają choroby i chcą je zawrzeć dobrowolnie.

 

 

 

 

Co to jest sumienie?

Sumienie jest to sąd rozumu, pozwalający odróżnić dobro od zła.

 

Jakie powinno być sumienie?

Powinno być dobrze uformowane w oparciu o słowo Boże.

 

Co to jest cnota?

To trwała dyspozycja do czynienia dobra

 

Jakie są rodzaje cnót?

Cnoty główne (roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo) i cnoty Boskie (wiara, nadzieja, miłość).

 

Co to jest grzech?

Grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego.

 

Co to znaczy, że grzech jest świadomy i dobrowolny?

To znaczy, że człowiek wie, że popełnia grzech i nikt go do tego nie zmusza.

 

Co to jest grzech ciężki (śmiertelny)?

To świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej.

 

Co to jest grzech lekki (powszedni)?

Grzech lekki (powszedni) to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy mniej ważnej lub nie w pełni świadome i nie w pełni dobrowolne.

 

Jakie są skutki grzechu śmiertelnego (ciężkiego)?

Pozbawia on łaski uświęcającej, która jest konieczna do zbawienia.

 

Co to jest Dekalog?

Dekalog to 10 Przykazań Bożych

 

Jaki cel mają Przykazania?

Pomagają człowiekowi dojść do zbawienia.

 

Co to jest modlitwa?

Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem.

 

Jakie są formy modlitwy?

Modlimy się myślą i głosem (modlitwa ustna), lub tylko myślą (rozmyślanie, kontemplacja), a także postawą ciała (klęcząc lub stojąc).

 

Jakie są rodzaje modlitwy?

Uwielbienie, prośba, dziękczynienie, żal

 

Jaka powinna być nasza modlitwa?

Powinna być wytrwała, ufna, płynąca z serca i z poddaniem się woli Bożej.

 

Co to jest Pismo Święte?

To zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa skierowane przez Boga do ludzi.

 

Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte ?

Stary Testament – 46 ksiąg, Nowy Testament – 27 ksiąg

 

kto jest autorem Pisma Św.?

Bóg, od którego pochodzi słowo oraz ludzie, którzy to słowo spisali.

 

Jakie są źródła grzechu ?

Brak prawdziwej miłości do Boga, niewłaściwe przywiązanie do doczesnych dóbr, lekceważenie zasad moralnych

 

Co to jest nałóg ?

Nałóg - to grzeszne przyzwyczajenie np. nikotynizm, alkoholizm, narkomania, hazard, netoholizm

 

Co to są grzechy cudze ?

Popełniamy je, gdy w nich współdziałamy, uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazując je lub zlecając, pochwalając lub aprobując, nie wyjawiając, chroniąc tych, co popełniają zło.

 

Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament (Eucharystia) to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

 

Kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię?

Podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek

 

Czego pamiątką jest Msza św.?

Msza św. - Eucharystia - jest pamiątką i uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

 

Co to znaczy, że Msza św. jest bezkrwawą ofiarą Pana Jezusa?

We Mszy św. Pan Jezus w sposób bezkrwawy tzn. pod postacią chleba i wina ofiaruje się Bogu Ojcu.

 

Z czego składa się liturgia Mszy św.?

Z obrzędów wstępu, liturgii słowa, liturgii Eucharystycznej i obrzędów zakończenia.

 

Kiedy jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św.?

W każdą niedzielę i święta obowiązkowe.

 

Co to jest przeistoczenie?

Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Jego Krew.

 

Co to jest Komunia św.?

To przyjęcie Ciała Pana Jezusa.

 

Kiedy chrześcijanin może przyjąć Komunię św.?

Gdy jest w stanie łaski uświęcającej i zachowamy post eucharystyczny.

 

Co to jest post eucharystyczny?

To powstrzymanie się od spożywania pokarmów na godzinę przed przyjęciem Komunii św.

 

Jakie są owoce Komunii św.?

Komunia św. pomnaża łaskę uświęcającą, gładzi grzechy lekkie, pogłębia zjednoczenie z Chrystusem.

 

Kiedy uczestniczymy w pełny sposób we Mszy św.?

Gdy przyjmujemy Komunię św.

 

Co to jest pokuta?

To odwrócenie się od grzechu a zwrócenie do Boga.

 

Co to jest sakrament pokuty?

To sakrament, w którym Pan Bóg przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy.

 

Wymień pięć warunków dobrej spowiedzi:

1. rachunek sumienia 2. żal za grzechy 3. mocne postanowienie poprawy 4. szczera spowiedź 5. zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

 

Co to jest rachunek sumienia?

To przypomnienie sobie wszystkich grzechów lekkich i ciężkich od ostatniej spowiedzi w oparciu o przykazania Boże i kościelne.

 

Co to jest żal za grzechy?

To smutek duszy z powodu popełnionych grzechów.

 

Jakie są rodzaje żalu za grzechy?

Żal doskonały – z miłości do Pana Boga i żal mniej doskonały – z bojaźni przed karą (nazywa się wystarczający, gdyż wystarcza do spowiedzi).

 

Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Jest to szczera wola nie popełniania więcej grzechów.

 

Co to jest szczera spowiedź?

To wyznanie wszystkich grzechów (przy grzechach ciężkich należy podać liczbę).

 

Kiedy spowiedź jest nieważna?

Gdy na spowiedzi świadomie nie wymieni się  grzechu.

 

Co należy uczynić, jeśli zapomniało się wyznać jakiś grzech na spowiedzi?

Należy go wyznać przy następnej spowiedzi.

 

Co to jest zadośćuczynienie Bogu i bliźnim?

To wypełnienie pokuty zadanej na spowiedzi i naprawienie krzywd wyrządzonym bliźnim.

 

(Źródło: http://fiszkoteka.pl/tag/2784-egzamin-z-bierzmowania

http://fiszkoteka.pl/tag/2784-egzamin-z-bierzmowania)

=====================================

 

10
MSZA PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA
OBRZĘDY WSTĘPNE
Celebrans podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie okadza ołtarz i udaje się na miejsce przewodniczenia. Po skończeniu śpiewu na wejście, Celebrans stojąc czyni znak krzyża.
C. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W. Amen.
Potem Celebrans zwraca się do Wiernych i rozkładając ręce pozdrawia go mówiąc:
C. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
W. I z duchem twoim.
Albo:
C. Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami.
W. I z duchem twoim.
Albo:
C. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą z wami.
W. I z duchem twoim. Albo:
C. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
Następuje powitanie przez Ks. Proboszcza i kandydatów!
Proboszcz:...........................
RODZICE:
Czcigodny księże biskupie....
My, przedstawiciele rodziców młodzieży, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania, serdecznie witamy księdza biskupa w naszej wspólnocie parafialnej.
Z rodzicielską troską towarzyszymy naszym dzieciom w życiu od chwili ich narodzin. Przez sakramenty chrztu, pierwszej spowiedzi i komunii świętej, oraz dobry
http://jozef-krasnik.pl/downloads/bierzmowanie/Przebieg%20liturgii%20sakramentu%20bierzmowania.doc 05.10.2017, 14E43 Strona 1 z 9
OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:
Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tymsakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

 

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem; jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.
Następuje  homilia:..........................
Po  niej  młodzież wychodzi z ławek i ustawia się szpalerem (razem ze świadkami) ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Biskup zachęca kandydatów:
Biskup: Teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.
Biskup zadaje pytania kandydatom, mówiąc:
Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicyOjca?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
W. Amen

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM
Biskup zwilża palec prawej ręki Krzyżmem i kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Bierzmowany: Amen.
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE Biskup udziela uroczystego błogosławieństwa.
Biskup: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Wszyscy: Teraz i na wieki.
Biskup: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.
Biskup: Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.
Wszyscy: Amen.
Biskup: Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.
Wszyscy: Amen.
Biskup: Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, zjednoczy i doprowadzi do radościKrólestwa Bożego.
Wszyscy: Amen.
Biskup: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.
Biskup: Idźcie w Pokoju Chrystusa.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.